Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i en kurs eller utbildning (nedan kallat ”kurs”) hos Karriärakademin.

Kursdeltagare
Karriärakademin vänder sig i första hand till dig som företräder ett företag eller förening. Storlek spelar ingen roll. Du kan vara nystartad frilansare eller mer erfaren. Du som privatperson är också givetvis välkommen att söka till våra kurser och utbildningar. Alla priser vi anger är exklusive moms.

Kursdeltagare under 18 år
Om den som ska gå en kurs är under 18 år måste en vårdnadshavare eller förmyndare anmäla den underårige. Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss och den underårige anges som den som deltar i kursen och nyttjar Karriärakademins tjänster. Bekräftelse, faktura och kursspecifik information skickas till den förälder eller förmyndare som gjort anmälan och kursspecifik information samt bekräftelse skickas även direkt till den underårige.

Kursspecifik information och kursansvarig
Uppgifter om vem som är ansvarig för kursen, beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår på vår hemsida www.karriärakademin.se samt och/eller av den kursspecifika information du får del av isamband med din anmälan eller tillsammans med din kallelse.

Bekräftelse
Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, får du en bekräftelse via e-post. Bekräftelsen skickas första vardagen efter att du gjort din anmälan. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa. Reservanmälan är inte bindande.

Kursstart, kursspecifik information och kallelse
Tidpunkt för kursstart är preliminärt angivna i Karriärakademins kursutbud. Innan kurs/studiecirkel startar får du en faktura som också innehåller en kallelse med uppgifter om adress till kurslokal, datum när kursen startar och tider för när kurstillfällena hålls. Kallelsen skickas per e-post.

Kursavgift och betalning
Kursavgiften för respektive kurs finns angiven i kursutbudet på www.karriärakademin.se och i bekräftelsen. Betalning av kursavgiften sker genom fakturering som skickas ut via e-post samtidigt som kallelsen. Önskar du få faktura och kallelse på annat sätt än via e-post ber vi dig kontakta oss på [email protected]ärakademin.se. Vid postförsändelser tar vi ut en avgift om SEK 95 exkl moms per försändelse. Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från att du får del av fakturan. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift om nittio (90) kr och vi har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent.

Inställd kurs eller ändrade tider
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgift som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Karriärakademin förbehåller sig rätten att ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare.

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)
Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen). Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. Eventuellt obetald del av kursavgiften kommer att krediteras (om faktura skickats eller om betalning skett med kort via hemsidan) alternativt inte faktureras (om faktura inte skickats), med undantag för eventuellt redan fullgjorda delar av kursen. Om kursen startar under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar kurs som fullgörs under ångerfristen. Ditt samtycke innebär också att du begär att kursen ska starta under ångerfristen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av kursen om du utnyttjar din ångerrätt innan kursen är fullgjord. Vid kursbokning på plats i våra lokaler gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär eller genom att kontakta oss direkt. Om ångerrätten utnyttjas kommer även andra avtal som du har tecknat och som har samband med kursen att återgå automatiskt och utan kostnad. Du har själv ansvar för att informera sådana andra företag om att ångerrätten utnyttjats och att det anknytande avtalet därmed inte gäller längre. Ångerrätten gäller inte för fritidsaktiviteter och kulturevenemang såsom konserter, föreläsningar eller liknande som äger rum en viss bestämd dag eller under en viss period och där vi skulle drabbas oproportionerligt hårt ekonomiskt av att tillämpa ångerrätt. När ångerrätten inte gäller anges detta särskilt i vår information om aktiviteten,

Återtagande av anmälan efter ångerfristen
Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

Med varaktigt studiehinder
Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen. Normalt återbetalas inte kostnader för studiematerial.

Utan varaktigt studiehinder
Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit utan att varaktigt studiehinder föreligger kan vi ta ut en administrationsavgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan och om kursen har påbörjats är du normalt skyldig att betala hela avgiften.Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 10 % av avgiften, dock lägst SEK 300 kr. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start är administrationsavgiften halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften. Undantag från ovanstående kan göras utifrån varje enskilt fall och om vi t.ex. kan fylla din plats med en annan deltagare behöver du normalt inte betala något förutom en administrationsavgift om SEK 300 exkl moms. Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att begära av dig enligt ovan. Avanmälan av kursen sker genom att kontakta oss.

Annan frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Studietid och studiematerial
Av vår kursspecifika information och av din bekräftelse framgår under vilken tid varje kurs pågår och hur många kurstillfällen kursen omfattar. Kursens längd kan anges i antalet studietimmar, och om så är fallet är varje studietimme 45 minuter. Vilket studiematerial och vilken kurslitteratur som krävs framgår av vår kursspecifika information och av din bekräftelse. Kostnaden för studiematerial och kurslitteratur ingår normalt inte i kursavgiften och material tillhandahålls vanligen inte heller av Karriärakademin om inget annat anges.

Reklamation
Det är viktigt för oss att du har nytta av våra kurser och utbildningar. Om du anser att kursen inte uppfyller vad som utlovats kan du reklamera kursen genom att vända dig till oss på [email protected]ärakademin.se. Vid reklamation tillämpar Karriärakademin de regler om fel i tjänst som finns i konsumenttjänstlagen, 1985:716 (KTjL).Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.

Kontaktuppgifter, information och meddelanden
I alla ärenden hänvisar vi i första hand till vår info-mail: [email protected]ärakademin.se. Dit vänder du dig om du har några frågor, eventuella klagomål eller om du vill ångra eller avbeställa din kursanmälan. Karriärakademin skickar information och meddelanden till dig med e-post till den e-postadress som du anmäler till oss. Har du inte angett en e-postadress kan information eller meddelande istället skickas med brev till adress som du har angett. Om du väljer att ta emot information via postförsändelse kommer vi att ta ut en administrativ avgift per försändelse. Avgiften per försändelse är för närvarande på SEK 95 exkl moms. All information som sänds via e-post är avgiftsfri. Om dina kontaktuppgifter ändras ska du informera oss.

Olycksfallsförsäkring
Som kursdeltagare ansvarar du själv för för olycksfallsförsäkring eller motsvarande försäkring på väg till och från samt under pågående kurser hos Karriärakademin.

Behandling av personuppgifter
Vill du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du klicka HÄR. Genom att tacka ja till att medverka i någon av Karriärakademins utbildningar godkänner deltagaren att Karriärakademin inhämtar och behandlar personuppgifter om deltagaren enligt köpvillkoren. Din integritet är viktig för oss på Karriärakademin. Därför har vi upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. Personuppgiftspolicyn utgör en del av dessa allmänna villkor och innehåller Karriärakademins fullständiga regler för behandling av personuppgifter. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn återfinns alltid HÄR. Karriärakademin är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter. Vid frågor eller anmärkningar kring behandling av personuppgifter kan deltagaren kontakta oss. Kontaktuppgifterna återfinns i personuppgiftspolicyn och även här: [email protected]ärakademin.se. Om du av någon anledning inte kan uppge dina kontaktuppgifter ber vi dig ta kontakt med utbildningssamordnare vid Karriärakademin: [email protected]ärakademin.se.

Ändringar av Allmänna villkor
Karriärakademin har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

Överlåtelse av avtalet
Du får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan Karriärakademins skriftliga godkännande. Detta innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.

Upphovsrätt och marknadsföring
En hel del av det som kursdeltagare skapar under vissa av våra kurser, såsom texter, bilder, filmer, illustrationer och annat konstnärligt material, ensam eller tillsammans med andra, omfattas av upphovsrätt. Varje kursdeltagare erhåller upphovsrätt till det som denne skapat. Genom att ingå avtalet upplåter du till Karriärakademin en evig rätt att, utan särskild ersättning, använda upphovsrättsligt skyddat material som tillhör dig i marknadsförings- och informationssammanhang oavsett media eller format. Genom att ingå avtal ger du godkänt till Karriärakademin att ta stillbilder och filma under pågående kurs och att dessa medieproduktioner kan användas i marknadsföringsmaterial för kommande kurser för all framtid, i alla nuvarande och framtida distributionskanaler i alla territorier. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att finnas avbildad med eller utan namn genom att maila Karriärakademin ([email protected]ärakademin.se) Du kan läsa mer om detta i våra bestämmelser om GDPR och personuppgifter.

Tvist
Uppstår tvist om avtalet mellan dig och Karriärakademin ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan vi inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Vi använder cookies för att anpassa innehåll, tillhandahålla funktioner i sociala medier och analystrafik. För att använda vår webbplats måste du acceptera vår integritetspolicy.

OK